Čo Vám môže ponúknuť CAD software GstarCAD: Detailné Prehľady Funkcií

GstarCAD je výkonný 2D CAD /3D CAD systém kompatibilný s formátom DWG, zameraný na technické kreslenie a modelovanie. Jeho užívateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby sa podobalo AutoCADu®, čo zjednodušuje prechod medzi týmito programami. Svojou rozmanitou funkcionalitou a možnosťou individuálneho prispôsobenia je ideálnym nástrojom pre každého profesionála v architektúre, stavebníctve, strojárstve, elektro-projektovaní alebo v oblasti technického zariadenia budov (TZB), ako napr. rozvody kanalizácie, rozvody vody, rozvody plynu, rozvody vykurovania a rozvody vzduchotechniky.

Čo Vám môže ponúknuť CAD software GstarCAD: Detailné Prehľady Funkcií
(zdroj: unsplash.com)

Súčasťou CAD programu je široká paleta nástrojov na tvorbu a úpravu 2D a 3D objektov. Od základných geometrických tvarov až po komplexné modely, GstarCAD poskytuje prostriedky na realizáciu návrhov a konceptov bez ohľadu na ich zložitosť.

Presnosť a efektivita sú pri tvorbe technických kresieb kľúčovými aspektmi. Pomocou funkcií ako Raster, Krok, Uchopenie objektov, Trasovanie užívatelia môžu zabezpečiť, aby ich kresby boli vykreslené s maximálnou presnosťou a s minimálnym úsilím. Okrem toho, program ponúka vlastné rozšírené nástroje editácie objektov, združené v časti Express Tools, čo umožňuje rýchle a efektívne úpravy výkresov.

GstarCAD podporuje tvorbu a využívanie CAD blokov. Vytváranie blokov je efektívnym spôsobom zrýchlenia procesu tvorby výkresov, pričom blok reprezentuje skupinu geometrických a textových objektov zlúčených do jedného symbolu. Použitie bloku viackrát vo výkrese sa počíta ako jediný objekt, čo umožňuje jednoduchú aktualizáciu všetkých súvisiacich referencií pri zmene bloku. Bloky môžu byť vložené z externých zdrojov alebo vytvorené užívateľom, čím sa zvyšuje efektivita práce a znižuje množstvo uložených dát. Súčasťou blokov sú aj atribúty, ktoré uchovávajú vlastnosti bloku a môžu byť extrahované do výkazov.

Jednou z dôležitých funkcií GstarCADu je aj usporiadanie výkresu pomocou vytvárania hladín. Hladiny sú ako priehľadné fólie, ktoré môžu obsahovať objekty s podobnými vlastnosťami alebo účelom. Pomocou nástroja Správca hladín je možné jednotlivé hladiny skryť, zobraziť alebo nastaviť ich vlastnosti. Tento prístup k organizácii výkresu zvyšuje jeho prehľadnosť a uľahčuje spoluprácu v tímových projektoch.

Po dokončení tvorby výkresu môže užívateľ využiť výkresový priestor na vytvorenie požadovaných pohľadov s mierkou a pridaním kót a popisov. Následne je možné tento výkres vytlačiť alebo exportovať do rôznych podporovaných formátov ako DWG, DXF, PDF a ďalšie. Okrem toho, GstarCAD podporuje spoluprácu s inými CAD aplikáciami, import rozličných súborových formátov a umožňuje rozšírenie svojich funkcií pomocou skriptovania v LISP, VBA alebo .NET.

Komerčný článok